اوقات شرعي

True
التماس دعا
آب و هواي انتخابي
در حال لود آب و هواwaiting
مناقصات
8758022 / تجدید مناقصه خرید 6عدد رگلاتور 8و 10- شماره تقاضای 1572860015  
....
8758021 / تجدید مناقصه تعمیرات اساسی ژنراتور پرکینز تاسیسات تنگ پیرزال 
....
8758020 / تجدید مناقصه ساخت وخرید قطعات انجین وارتسیلا-شماره تقاضای 1572860065  
....
8758019 / تجدید مناقصه خرید سه قلم روغن مورد نیاز تاسیسات تقاضای شماره 9740887 
....
8758018 / مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین رولرزرویس مدل AVON 1533 تاسیسات شهید مصطفوی  
....
8758017 / تجدید مناقصه خرید Globe Valve16 تقاضای شماره 1571870042  
....
8758016 / مناقصه تعمیرات اساسی48000هزار ساعت انجین وارتسیلا واحد های BوCدر تاسیسات شهید مصطفوی 
....
8758015 / تجدید مناقصه خرید ولو های ساکشن ودیسشارژ شهید مصطفوی -شماره تقاضای 1572870007 
....
8758014 / مناقصه رنگ آمیزی کلی و ایزوگام منازل سازمانی، ادارات و تاسیسات منطقه 
....
8758013 / مناقصه تعمیرات اساسی ژنراتور پرکینز تاسیسات تنگ پیرزال 
....
8758012 / تجدید مناقصه ساخت وخرید قطعات انجین وارتسیلا-شماره تقاضای 1572860065  
....
8758011 / تجدید مناقصه خرید ساکشن و دیسشارژ ولو گس کمپرسور نئوپنیون شهید محمدی تقاضای شماره 157285023  
....
8758010 / تجدید مناقصه خرید سه قلم روغن مورد نیاز تاسیسات تقاضای شماره9740887  
....
8758009 / مناقصه تعمیرات جزئی وضروری برق منازل وادارات و اماکن منطقه 
....
8758008 / مناقصه تجدید خرید 6عدد رگلاتور 8و 10- شماره تقاضای 1572860015 
....
8758007 / مناقصه تجدید خرید gas over oil actuator24/30/36 –شماره تقاضای 1571870122 
....
8758006 / مناقصه تعمیرات اساسی 48000 ساعت انجین وارتسیلا واحدهای B و C در تأسیسات شهید مصطفوی 
....
8758005 / تجدید مناقصه 16 Globe Valve تقاضای شماره 157870042 
....
8758004 / مناقصه تهیه ، طبخ وتوزیع غذای رستوران اهواز  
....
8758003 / تجدید مناقصه خرید ولو های ساکشن ودیسشارژ شهید مصطفوی -شماره تقاضای 1572870007 
....
12345678910...>>>
 


مجری سایت : شرکت سیگما